HISTORIA Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim

 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim powstała w latach czterdziestych XX wieku po zakończeniu II Wojny Światowej w wyniku łączenia się jednostkowych Spółdzielni z terenu głogowszczyzny. Za dzień rozpoczęcia działalności Spółdzielni przyjmuje się 27 czerwca 1945 roku, w którym postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie dokonano jej wpisu do Rejestru Spółdzielni. Do nowo powstałej organizacji przyłączyły się powstałe wcześniej małe jednostkowe Spółdzielnie z terenu gminy: „Zgoda” z Wysokiej Głogowskiej, „Jedność” z Rogoźnicy, „Gwiazda” ze Stykowa, „Piast” z Pogwizdowa Starego, „Jutrzenka” z Przewrotnego, „Zgoda” z Huciska, „Rolniczy Handel” z Głogowa Małopolskiego i w późniejszym okresie „Spójnia” z Bud Głogowskich. W procesie tym znaczącą rolę odegrała również Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Głogowie Małopolskim powstała 16 grudnia 1940 roku – która pierwszy sklep uruchomiła w 1944 roku. Nowo powstała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim po zakończeniu procesu przyłączeniowego w końcu lat 40-tych osiągnęła pewien poziom stabilności organizacyjnej i gospodarczej.

.

W latach 50-tych i 60-tych zakres działalności Spółdzielni poszerzał się. W tym okresie wybudowano sklepy w Hucisku, Pogwizdowie Starym, Stykowie, w Budach Głogowskich, Rogoźnicy, Wysokiej Głogowskiej, dwa sklepy w Przewrotnem oraz piekarnię, restaurację” Leśna” i bazę magazynową w Głogowie Małopolskim. Początkowo towary dowożone były do sklepów furmankami z Rzeszowa. Pierwszym mechanicznym środkiem transportu był samochód „Lublin”, później zakupiono Nysę”. Tworzenie się, funkcjonowanie i rozwój Spółdzielni w tym okresie były możliwe dzięki zaangażowaniu wielu działaczy spółdzielczych i stabilność w składzie jej Zarządu oraz duży napływ członków.

W latach 70-tych miały miejsce częste zmiany osobowe w Zarządzie Spółdzielni, a także nastąpiła zmiana zasięgu terytorialnego jej działania. Do 1975 roku Spółdzielnia prowadziła działalność na terenie miasta Głogów Małopolski i trzech gromad, w skład których wchodziło 10 wsi. Po reformie administracyjnej w tym roku, teren Spółdzielni poszerzył się o trzy miejscowości: Rudna Mała, Miłocin, Pogwizdów Nowy, po ich przyłączeniu do Gminy Głogów Małopolski.W tym czasie Spółdzielnia przejęła z Gminnej Spółdzielni „SCh” w Świlczy bazę magazynowo – składową w Rudnej Małej i sklepy spożywcze w Pogwizdowie Nowym i Rudnej Małej.

Ponadto w latach 70-tych i 80-tych majątek Spółdzielni zwiększył się o nowe, wybudowane obiekty: pawilon handlowy w Głogowie Małopolskim, dom  handlowy w Miłocinie, sklepy w Wysokiej Głogowskiej i Głogowie Małopolskim – Osiedlu oraz magazyn i plac składowy w Przewrotnem. Do zmian ustrojowych w kraju w latach 1989 i 1990 działalność gospodarcza Spółdzielni była szeroka i obejmowała: handel detaliczny w sieci sklepów spożywczych i przemysłowych, produkcję pieczywa w piekarni, wędlin w masarni, skup: żywca, zboża, jaj, skór surowych, złomu, prowadzenie restauracji, usługi, zakład remontowo-budowlany, w ramach działalności kulturalno – społecznej, ośrodek „Nowoczesna Gospodyni” i „Klubu Rolnika”. W całym tym okresie
wzrosła ilość członków Spółdzielni osiągając w najlepszych latach liczbę ponad 3 tyś. osób. W latach 90-tych działalność Spółdzielni, w wyniku nowego ładu gospodarczego i żywiołowo wzrastającej konkurencji została ograniczona. Dokonano sprzedaży niektórych obiektów gospodarczych, zlikwidowano nierentowne działalności, ograniczone zostało zatrudnienie, znacznie zmalała liczba członków Spółdzielni. Ubytek majątku był jednak niewielki, najważniejsze placówki gospodarcze pozostały we władaniu Spółdzielni.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych podjęto: kontynuuje się ich rozbudowę i modernizację, wprowadzając równocześnie zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Spółdzielni. Efektem prac modernizacyjnych i inwestycyjnych wykonanych w latach 2000 – 2015 było m.inn.: uporządkowanie
sieci handlowej, uruchomienie 7 sklepów spożywczych, samoobsługowych zatrudniających 4-20 osób.

Prace remontowe i modernizacyjne w piekarni głogowskiej obejmowały modernizację obiektu (remont dachu, wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynku, doprowadzenie gazu i przebudowa inwestycji grzewczej) oraz zakup do niej nowych maszyn i urządzeń. W celu sfinansowania tych przedsięwzięć
Dwukrotnie częściowo korzystano ze środków unijnych w ramach programów PHARE 2003 oraz RPOWP-2013. Zakres prac modernizacyjnych i  inwestycyjnych w tym okresie obejmuje remont siedziby Spółdzielni, bazy magazynowej, wykonanie przyłączy wodociągowych i gazowych do placówek handlowych, wymianę wyposażenia, wprowadzenie systemów komputerowych w administracji i 9 większych placówek gospodarczych, zakup samochodów dostawczych, zakup samochodów dostawczych, zakup parcel gruntowych, na których zlokalizowane są obiekty Spółdzielni (w większości po przekształceniu z prawa wieczystego użytkowania).

Aktualnie zakres działalności Spółdzielni obejmuje: handel detaliczny – głównie artykułów Spożywczych, produkcję pieczywa i skup złomu. Spółdzielnia prowadzi 15 placówek handlowych i piekarnię, zrzesza 120 członków i zatrudnia 121 osób.

Od 1998 roku Spółdzielnia corocznie wypracowuje dodatnie wyniki finansowe. W wyniku dokonanych zmian i inwestycji Spółdzielnia umocniła swoją pozycję na rynku i osiągnęła pewien poziom rozwoju.

Ważne, że istnieje, działa na rzecz swoich członków i na rzecz środowiska, w którym funkcjonuje, ma znaczny dorobek materialny i historyczny.
Wielka w tym zasługa członków Spółdzielni i pracowników, którzy utworzyli ją w tak trudnym okresie, chronili, budowali i przekształcali jej struktury, a obecnie dbają o utrzymanie i niezmarnowanie tego dorobku.

.