Regulamin
Regulamin programu lojalnościowego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Głogowie
Małopolskim „Punkty zbierasz bon odbierasz ”
§1. Wyjaśnienie pojęć
1. Organizator – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Głogowie Małopolskim, ul.
Berka Joselewicza 1, 36-060 Głogów Małopolski, zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze
Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod nr KRS 0000033832
2. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Punkty zbierasz bon odbierasz” prowadzony
przez Organizatora.
3. Placówka handlowa – placówka Organizatora objęta Programem, oferująca towary lub usługi
w ramach Programu.
4. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w Programie.
5. Książeczka Uczestnika – indywidualna książeczka Programu, w której są naklejane znaczki
uprawniające do otrzymania bonu o nominale 25 zł lub jego wielokrotności.
6. Stan indywidualnej książeczki – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu naklejek/
punktów.
7. Partner – inny podmiot oferujący Uczestnikom w ramach Programu Organizatora towary lub
usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym
z Organizatorem.
8. Bon – wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty,
który uprawnia do bezgotówkowego nabycia w Placówkach handlowych objętych
Programem towarów, których wartość odpowiada wartości nominalnej bonu.
9. Punkty –przyznane w formie naklejek Uczestnikowi za zakupy na wskazaną kwotę.
W zakupionych towarach musi być jeden produkt oznaczony przez Organizatora logiem
„Program Lojalnościowy”.
10. Strona Programu – internetowa strona Programu, znajdująca się pod adresem
www.gs-glogowmlp.pl
11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia
2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
 
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa w
Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu punktów.
2. Program prowadzony jest w Placówkach handlowych, objętych Programem.
Lista placówek handlowych biorących udział w Programie Lojalnościowym:
– Super Sam ul. Berka Joselewicza 1, 36-060 Głogów Młp. tel. 17 85 17 727
– Delikatesy Dwójka ul. Rynek 53, 36-060 Głogów Młp., tel. 17 85 17 219
– Delikatesy Dwójka Miłocin ul. Myśliwska 2, 35-212 Rzeszów, tel. 17 85 325 11
§ 3. Warunki udziału w Programie
1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna lub osoba prawna która dokonuje zakupów
na paragon fiskalny lub fakturę uproszczoną (paragon z NIP) wyłącznie za gotówkę, której
wydano Książeczkę Uczestnika.
 
2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w Programie Placówce handlowej
i okazywany jest na prośbę Uczestnika, a także na Stronie Programu, www.gs-glogowmlp.pl
3. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane
będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i
RODO.
4. Książeczka Uczestnika wydawana jest Uczestnikom Programu w Placówkach handlowych
przy zakupie upoważniającym Kupującego do otrzymania minimum 1 PUNKTU.
 
§ 4 Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści
1. Posiadacz Książeczki Uczestnika gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług
w Placówkach handlowych, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, wszystkich napojów
alkoholowych w tym piwa, butli gazowych oraz doładowań.
2. Warunkiem naliczenia punktu jest zakup produktów z oferty Organizatora na kwotę powyżej
30 zł brutto, w tym jeden produkt oznaczony logiem „Program Lojalnościowy”.
Wielokrotność w/w kwoty zakupu, w tym kolejnych produktów oznaczonych logiem
„Program Lojalnościowy” upoważnia do naliczenia kolejnych punktów.
3. Za zgromadzone 50 punktów Uczestnikowi przysługuje Bon o wartości 25 złotych, a za
zgromadzone 100 punktów – Bon o wartości 55 złotych.
4. Wydanie punktów jest możliwe wyłącznie w chwili dokonania zakupów.
5. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
6. Czas trwania Programu Lojalnościowego od 15.10.2021 r. do 15.01.2022 r.
 
§ 5. Wymiana punktów na Bony
1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na Bony, które uprawniają do bezgotówkowego
zakupu towarów we wskazanych w § 2 pkt 2 placówkach handlowych Organizatora.
2. Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów odbiera nagrodę w postaci Bonu
w Placówce handlowej uczestniczącej w Programie. Nagroda w postaci Bonu opatrzona datą
wydania, zostanie przekazana Uczestnikowi przy kasie przez Kierownika Sklepu lub jego
Zastępcę po zdaniu wyklejonej punktami Książeczki Uczestnika.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydanie bonów na podstawie skradzionych lub
utraconych Książeczek Uczestnika.
4. Bon ważny jest wyłącznie w wybranych Placówkach handlowych Organizatora. Uczestnik jest
zobowiązany do wykorzystania Bonu w terminie nieprzekraczającym 15 dni, licząc od dnia
otrzymania Bonu. Po tym terminie Bon traci ważność i Uczestnik traci prawo wykorzystania
Bonu, a jednocześnie punkty odpowiadające wartości Bonu nie będą zwrócone na Książeczkę
Uczestnika.
5. Bon posiada swój nominał i uprawnia do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród
towarów oferowanych w chwili realizacji Bonu w danej Placówce handlowej, Bony nie
podlegają wymianie na pieniądze, a podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z
nich reszta.
6. Punkty gromadzone na Książeczce Uczestnika nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani
przekazania osobie trzeciej.
7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik
ma prawo do złożenia reklamacji w Placówce handlowej, pocztą na adres Organizatora,
pocztą e-mail na adres: k.mruk@gsglogow.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 
§ 6. Postanowienia końcowe
 
1. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na Stronie
Programu, z dziesięciodniowym wyprzedzeniem.
2. Program prowadzony jest terminowo od 15 października 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.
Organizator może zawiesić lub zakończyć Program z ważnych przyczyn. O planowanym
zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników z
dwutygodniowym wyprzedzeniem w Placówkach handlowych.
3. W przypadku zakończenia Programu wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem
nabyli prawo do Bonu powinni przeprowadzić procedurę odbioru Bonu w terminie 10 dni
licząc od dnia zakończenia Programu.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2021 r do zakończenia programu.